Algemene Voorwaarden

Inhoud

Algemene Voorwaarden Sensitives

Mevrouw R. Wisselo handelend onder de naam Sensitives (hierna: Sensitives) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82178763 en is gevestigd aan Bentismaheerd 21 (9736EA) te Groningen.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door Sensitives.

3. Diensten: De dienstverlening van Sensitives bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door Sensitives vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. Sensitives geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.

4. Dienstverlener: Sensitives die Diensten aan Deelnemers aanbiedt.

5. Deelnemer: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Sensitives heeft aangesteld, projecten aan Sensitives heeft verleend voor Diensten die door Sensitives worden uitgevoerd, of waaraan Sensitives een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Lidmaatschap: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer en Sensitives, alsmede voorstellen van Sensitives voor Diensten die door Sensitives aan Deelnemer worden verstrekt en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Sensitives waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

7. Doelstelling: Sensitives is gericht op verbinding tussen hoogsensitieve personen vanuit een positieve intentie.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Sensitives, elke Overeenkomst tussen Sensitives en Deelnemer en op elke dienst die door Sensitives wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sensitives aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Sensitives is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Deelnemer.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 Deelnemer 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval Sensitives niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Sensitives gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Sensitives is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Deelnemer schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Sensitives het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor Sensitives gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van het Lidmaatschap.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Sensitives zijn in beginsel indicatief en geven Deelnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van het Lidmaatschap

1. het Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Deelnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van Sensitives heeft aanvaard door zich aan te melden op de website van Sensitives en Sensitives deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.

2. Sensitives heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Sensitives is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.

6. Voor Deelnemer is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van een Lidmaatschap indien Deelnemer hier uitdrukkelijk van af ziet, nu Deelnemer per direct toegang krijgt tot de online omgeving.

Artikel 5 – Duur van het Lidmaatschap

1. het Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Sensitives van Deelnemer verkrijgt.

2. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode wordt het Lidmaatschap van Deelnemer automatisch verlengd indien Deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven. Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde. Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden per e-mail aan support@sensitives.nl onder vermelding van de Logincode en gebruikersnaam. Deelnemer ontvangt op het bij Sensitives bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Sensitives op verzoek van Deelnemer te allen tijde het profiel van Deelnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van Deelnemer.

3. Zowel Deelnemer als Sensitives kan het Lidmaatschap ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Lidmaatschap indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer.

4. De ontbinding van het Lidmaatschap laat de betalingsverplichtingen van Deelnemer onverlet voor zover Sensitives ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Deelnemer dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.  Refunds brengen administratiekosten met zich mee.

5. Zowel Deelnemer als Sensitives kan het Lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Sensitives nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Sensitives zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Sensitives staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. het Lidmaatschap op basis waarvan Sensitives de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. het Lidmaatschap zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Deelnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met het Lidmaatschap.

3. De door Deelnemer verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Sensitives aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Sensitives heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Sensitives niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Deelnemer op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Sensitives, is Deelnemer gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Sensitives is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Sensitives Deelnemer tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Deelnemer verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Sensitives aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Deelnemer niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Sensitives of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Deelnemer komen, sprake is van vertraging heeft Sensitives recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Deelnemer.

8. Sensitives kan aanvullende eisen stellen aan Deelnemers die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Overeenkomst duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

9. De Diensten van Sensitives zijn beperkt tot gebruikers van 18 jaar of ouder. Sensitives wenst uitdrukkelijk te vermelden dat gebruikers jonger dan 18 jaar niet op de website van Sensitives worden toegelaten. Ook verzamelt Sensitives niet bewust persoonlijke informatie van gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. In het geval Deelnemer vermoedt dat een gebruiker jonger dan 18 jaar is, kan Deelnemer dit melden bij Sensitives.

10. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. Sensitives informeert Deelnemer vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.

11. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van een vergoeding, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Sensitives geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.

12. Sensitives is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers jegens elkaar tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

Artikel 7 – Verplichtingen Deelnemer

1. Deelnemer is verplicht alle door Sensitives verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van het Lidmaatschap. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Sensitives niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.

2. Sensitives is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Deelnemer te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Sensitives verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Sensitives voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van het Lidmaatschap.

3. Sensitives kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van het Lidmaatschap, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Sensitives gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Deelnemer. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Deelnemer dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Sensitives.
4. De deelnemers is ten alle tijden zelf verantwoordelijk de eigen voor Sensitives benodigde gegevens up to date te houden zoals o.a. e-mailadres. De deelnemers dient het eigen account bij te houden, wijzigen of te verwijderen.

Artikel 8 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Sensitives voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Het recht om gebruik te maken van de Diensten is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Deelnemer verschuldigd is voor het algeheel gebruik van de diensten van Sensitives. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van het Lidmaatschap met Sensitives aan Deelnemer ter beschikking gesteld. Indien Deelnemer niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap of deze voorwaarden voldoet, is Sensitives gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen en/of het gebruik van de Sensitives website op te schorten, dan wel te beëindigen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Deelnemer op basis van vooruitbetaling dient te betalen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, dient Deelnemer het bedrag volledig te betalen alvorens de toegang wordt verkregen.

5. Deelnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Sensitives is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende het Lidmaatschap zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het Lidmaatschap.

7. Indien een periodieke betalingsverplichting met Deelnemer is overeengekomen, is Sensitives gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Deelnemer heeft het recht om het Lidmaatschap met Sensitives te beëindigen indien hij bezwaar heeft tegen de prijsverhoging.

8. Deelnemer dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sensitives.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Deelnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Deelnemer uit hoofde van het Lidmaatschap onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Incassobeleid

1. Wanneer Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Deelnemer in verzuim is, zal Sensitives zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Sensitives meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Deelnemer.

Artikel 10 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Sensitives gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Sensitives de betrokkene hierover informeren.

2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Sensitives verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer Sensitives tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van het Lidmaatschap.

3. Indien Sensitives op grond van het Lidmaatschap dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

1. Sensitives heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Deelnemer nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Sensitives gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Sensitives is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit het Lidmaatschap voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Deelnemer schriftelijk worden bevestigd.

3. Sensitives is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Deelnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Deelnemer verplicht om Sensitives te vergoeden voor elk financieel verlies dat Sensitives lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Deelnemer.

Artikel 12 – Overmacht

1. Sensitives is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van het Lidmaatschap niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Sensitives wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Sensitives, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Deelnemer of diens derden aan Sensitives zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Sensitives of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Sensitives buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om het Lidmaatschap geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van het Lidmaatschap zullen in dat geval door Deelnemer worden betaald. Sensitives is niet verplicht om Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 13 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Sensitives, is Sensitives uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Deelnemer Sensitives binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Sensitives deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Sensitives in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van Diensten door Sensitives leidt tot aansprakelijkheid van Sensitives, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van het Lidmaatschap wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Sensitives. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

3. Sensitives sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Sensitives is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Deelnemer vrijwaart Sensitives voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Sensitives geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Sensitives.

5. Enige door Sensitives opgeleverde adviezen en/of voorstellen, op basis van door Deelnemer onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Sensitives.

6. De inhoud van het opgeleverde advies en/of voorstel van Sensitives is niet bindend en slechts adviserend van aard. Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen en/of voorstellen van Sensitives opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies en/of voorstel komen voor rekening en risico van Deelnemer. Deelnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies en/of voorstel van Sensitives. Sensitives is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

7. Sensitives staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sensitives verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Sensitives vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sensitives binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van het Lidmaatschap tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Sensitives.

Artikel 14 – Geheimhouding

1. Sensitives en Deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende het Lidmaatschap bij Deelnemer aan Sensitives bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Sensitives is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Sensitives opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Deelnemer. Het is Deelnemer uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Sensitives steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Deelnemer verstrekt.

3. Indien Sensitives op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Sensitives zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Sensitives niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Deelnemer geen grond voor ontbinding van het Lidmaatschap.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Sensitives aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Sensitives vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Deelnemer zal Sensitives vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Sensitives is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Sensitives en Deelnemer ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 15 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Sensitives waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Sensitives en worden niet overgedragen aan Deelnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Sensitives worden overgedragen aan Deelnemer, is Sensitives gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Deelnemer. Een dergelijke vergoeding dient door Deelnemer te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Deelnemer verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sensitives rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sensitives. Indien Deelnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door Sensitives opgeleverde zaken, dient Sensitives expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Deelnemer verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sensitives rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in het Lidmaatschap.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Sensitives verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Sensitives zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Deelnemer vrijwaart Sensitives van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Deelnemer vrijwaart Sensitives voor alle aanspraken van Deelnemer en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Deelnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van het Lidmaatschap.

4. Deelnemer vrijwaart Sensitives voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Deelnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Deelnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van het Lidmaatschap gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Deelnemer jegens derde(n).

5. Indien Deelnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Sensitives verstrekt, garandeert Deelnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Gebruiksvoorwaarden Sensitives

Artikel 17 – Algemeen

Door gebruik te maken van de Sensitives website gaat Deelnemer akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deelnemer dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Sensitives website. Als Deelnemer niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Sensitives Deelnemer deze Sensitives website verder niet te gebruiken. Sensitives raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Sensitives website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Sensitives website te gebruiken, stemt Deelnemer in dat Sensitives door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 18 – Gebruik van de Sensitives website

1. Sensitives spant zich in de Sensitives website ter beschikking te stellen aan Deelnemer. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Deelnemer heeft toegang tot de Sensitives website nadat Deelnemer een account heeft aangemaakt.

2. Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Sensitives website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Deelnemer vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Deelnemer Sensitives onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Deelnemer dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

3. Sensitives kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 19 – Verplichtingen bij het gebruik van de Sensitives website

1. Deelnemer heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Sensitives website. Deelnemer is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Sensitives website. Deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik van de Sensitives website:

 • om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Sensitives website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 • op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 • het kopiëren van (onderdelen van) de Sensitives website van Sensitives;
 • om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Sensitives.

2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Sensitives gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Deelnemer verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Sensitives komt het recht toe Deelnemer de toegang tot de Sensitives website te ontzeggen en/of het gebruik van de Sensitives website te beëindigen.

3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Deelnemer.

4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Sensitives website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

5. Elke Deelnemer dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.

6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.

7. De Deelnemer is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

8. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Deelnemer vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Deelnemer per direct contact op te nemen met Sensitives. Deelnemer is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Deelnemer kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 20 – Gedrag van Deelnemer

1. Het is Deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Sensitives en voor Sensitives werkzame personen;
 • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;
 • foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan zichzelf te plaatsen;
 • Schokkende beelden of links met explicit of graphic content te plaatsen
 • een profiel te gebruiken als blog, columns of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
 • Deelnemers en/of Datingsite onheus te bejegenen, of daarop anderszins teksten te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
 • de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.

2. Het is Deelnemer bovendien niet toegestaan om:

 • onwaarheden in het profiel te vermelden
 • uitlatingen te doen over het soort of de duur van je lidmaatschap in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel;
 • uitlatingen te doen over de status van je lidmaatschap in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel;
 • anders dan Nederlandstalige teksten in het profiel op te nemen;
 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 • meerdere profielen per persoon te creeeren, zogenaamde kloonaccounts;
 • herhaaldelijk nieuwe accounts aan te maken binnen een termijn van 1 maand.
 • commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of Sensitives toe te brengen;
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
 • een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander met als doel deelnemers te misleiden of anderszins te bewegen vanuit onzuivere intenties of anders dan gericht op het vinden van een partner of contacten;
 • publiekelijk vermelden van e-mail adres;
 • schade of hinder toe te brengen aan andere Deelnemers of Sensitives en daarvoor werkende personen handelend in hun professionele en/of persoonlijke hoedanigheid; 
 • Anoniem via code posten op de activiteitenfeeds, via privé berichten of via tijdlijnen van deelnemers;
 • emotioneel schadelijk gedrag te vertonen. D.w.z uitingen of gedragingen vertonen op Sensitives in strijd met de intenties en bedoelingen die overeenkomen met de doelstelling(en) van Sensitives;

 •  trolling, phishing, stalking

3. Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde in dit artikel kan Sensitives het Lidmaatschap van Deelnemer opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Sensitives stelt Deelnemer op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Sensitives kan, maar verplicht zich niet tot, restitutie van het resterende Lidmaatschapsgeld met uitzondering van het lidmaatschapsgeld over de opzegtermijn.

Sensitives behoudt het recht Deelnemer de toegang te ontzeggen als Deelnemer zich gedraagt op een manier die in strijd is met de redelijkheid, de goede zeden en/of de Doelstelling van Sensitives.nl.

4. Deelnemer accepteert dat Sensitives als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van dit artikel.

 

Artikel 21 – Toegang

1. Sensitives biedt enkel en alleen het gebruik van de Sensitives website aan. Sensitives heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.

2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Sensitives website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

3. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sensitives aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Sensitives website tijdig worden verstrekt aan Sensitives.

4. Sensitives is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sensitives is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sensitives bekend was.

Artikel 22 – Beschikbaarheid Sensitives website

Sensitives staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Sensitives streeft ernaar om zich in te spannen om de Sensitives website en de toegang tot de Sensitives website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Deelnemer, doch staat Sensitives niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Sensitives website. Sensitives is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Sensitives website en het gebruik van de Sensitives website op te schorten. Sensitives is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Sensitives website te kunnen waarborgen.

Artikel 23 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Sensitives of derden en/of onrechtmatig handelen door Deelnemer, is Sensitives gerechtigd om dat deel van de Sensitives website per direct af te sluiten of Deelnemer uit te sluiten van het gebruik. Sensitives zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Sensitives aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 24 – Beperking aansprakelijkheid

1. Deelnemer vrijwaart Sensitives vanaf het moment dat Deelnemer zich eerst bedient van de Sensitives website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Sensitives.

2. Sensitives is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van het Lidmaatschap door de netbeheerder.

3. Sensitives is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Sensitives website of die van gelinkte websites of websites.

4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Sensitives jegens Deelnemer, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met het Lidmaatschap door Sensitives in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

5. In geen geval is Sensitives is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Sensitives website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Sensitives website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Deelnemer.

6. Sensitives staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sensitives verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Sensitives is niet aansprakelijk voor het feit dat Deelnemer de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Sensitives aansprakelijk indien Deelnemer zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

8. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Sensitives vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sensitives. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Sensitives dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 25 – Klachten

1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de diensten die via de Sensitives website van Sensitives worden aangeboden is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via dhyan@sensitives.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sensitives de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

3. Sensitives zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

Artikel 26 – Wijzigingen

Sensitives heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Deelnemer de gewijzigde voorwaarden via de Sensitives website inzien.

Artikel 27 – Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen Sensitives en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

3. Alle geschillen tussen Sensitives en Deelnemer worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Artikel 28 – Deelname Online Activiteiten

 

1. Deelname aan de online activiteiten is volledig voor eigen risico. Je gezondheid is ten alle tijden je eigen verantwoordelijkheid. Een online activiteit van Sensitives is geen therapie, en kan op geen enkele wijze een behandeling bij een psycholoog of psychiater vervangen.

2. Van deelnemers wordt gedrag verwacht dat in alle redelijkheid past binnen het karakter van het online event, en strookt met de waarden van Sensitives namelijk het tot stand brengen van verbinding.

3. Het is aan de host deelnemers op hun gedrag tijdens deelname aan te spreken, hetzij gedurende hetzij voor of na het event.

4. Gedrag van deelnemers aan een online event draagt bij aan de doelstelling van het event, is niet aanstootgevend en berokkent anderen geen schade.

5. Door Deelname aan een online activiteit van Sensitives ga je akkoord met deze algemene voorwaarden (die gelden en zichtbaar zijn op de website.)

6. De host van het online event behoudt zich het recht voor – wanneer zij constateert dat gedrag van een deelnemer niet valt binnen het gedrag zoals hierboven omschreven- de deelnemer de toegang tot een online event te weigeren of een deelnemer te vragen uit een online event te vertrekken. Wanneer daar geen gehoor aan wordt gegeven verbreekt de host de verbinding.

Groningen, 9 Augustus 2022