Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2020.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Dienstverlening
Artikel 3. Beschikbaarheid dienstverlening
Artikel 4. Gedrag van Consumenten
Artikel 5. Klachten over Deelnemers; misleiding
Artikel 6. Bescherming persoonsgegevens
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Artikel 8. Opzegging Consument
Artikel 9. Klachtenregeling
Artikel 10. Aanvullende bepalingen en wijzigingen

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Datingsite: de ondernemer die de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Datingsite.
c. Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Datingsite.
d. Website: het online platform waar de in artikel 2.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
e. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Datingsite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
g. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de Datingsite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 2. Dienstverlening

2.1 De dienstverlening van de Datingsite bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door de Datingsite vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. De Datingsite geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
2.2 De Datingsite geeft geen garantie op succes of op een relatie.
2.3 De Datingsite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de eventuele automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
2.4 De Datingsite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
2.5 Op Sensitives.nl wordt de volgende aanvullende eis gesteld: minimale leeftijd van 18 jaar.
2.6 De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. De Datingsite informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
2.7 Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De Datingsite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
2.8 De Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
2.9 De Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 3. Beschikbaarheid dienstverlening

3.1 De Datingsite spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Datingsite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
3.2 Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Datingsite dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 4. Gedrag van Consumenten

4.1 Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Datingsite;
 • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;
 • foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan zichzelf te plaatsen;
 • een profiel te gebruiken als blog, columns of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
 • Deelnemers en/of Datingsite onheus te bejegenen, of daarop anderszins teksten te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
 • de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.

4.2 Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:

 • onwaarheden in het profiel te vermelden;
 • uitlatingen te doen over het soort of de duur van je lidmaatschap in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel;
 • uitlatingen te doen over de status van je lidmaatschap in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel;
 • anders dan Nederlandstalige teksten in het profiel op te nemen;
 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 • meerdere profielen per persoon in te vullen;
 • commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of de Datingsite toe te brengen;
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
 • een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.

4.3 Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 4.1 of 4.2 kan de Datingsite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. De Datingsite kan, maar verplicht zich niet tot, restitutie van het resterende Lidmaatschapsgeld met uitzondering van het lidmaatschapsgeld over de opzegtermijn.
4.4 De Consument accepteert dat de Datingsite als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

Artikel 5. Klachten over Deelnemers; misleiding

5.1 Als een Datingsite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. De Datingsite spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
5.2 De Datingsite spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite.

Artikel 6. Bescherming persoonsgegevens

6.1 Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacyvoorwaarden van de Datingsite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De Datingsite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
6.2 Als er bij de Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 4.1 en 4.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Datingsite werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De Datingsite is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Datingsite. Te allen tijde is het schadebedrag nooit hoger dan het Lidmaatschapsgeld.
7.2 De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 4, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

Artikel 8. Opzegging Consument

8.1 Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het lid zijn Lidmaatschap opnieuw verlengen. Er vind geen automatische of stilzwijgende verlengingen plaats.
8.2 Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde.
8.3 Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden per e-mail aan info@sensitives.nl onder vermelding van de Loqincode. De Consument ontvangt op het bij de Datingsite bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
8.4 Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert de Datingsite op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.

Artikel 9. Klachtenregeling

De Datingsite streeft binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht te antwoorden.

Artikel 10. Aanvullende bepalingen en wijzigingen

10.1 Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Consumenten zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de Consument op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
10.2 Deze algemene voorwaarden Datingsites kunnen alleen worden gewijzigd.