Privacy Policy

Wanneer u een website bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van Sensitives, worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Sensitives.nl vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Sensitives.nl houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doel gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Sensitives.nl verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om op basis van uw profiel in de te zoeken naar de best passende kandida(a)t(en) en om uw profiel in het zoekresultaat van andere leden te tonen.
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Sensitives.nl.
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen.
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken
  • Om te voldoen aan de op Sensitives.nl van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

De over u bekende informatie kan door Sensitives.nl voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt Sensitives.nl in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw Profiel) worden door Sensitives.nl zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat Sensitives.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Sensitives.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Sensitives.nl uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat sprake is van onrechtmatige uitingen of handelingen op een van de websites van Sensitives.nl. In dergelijke gevallen zal Sensitives.nl uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van websites van Sensitives.nl kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cookieverklaring van Sensitives.nl.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Sensitives.nl, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen.Voor diensten van Sensitives.nl waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Sensitives.nl de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging van gegevens

Sensitives.nl respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Sensitives.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Sensitives.nl voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Sensitives.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Sensitives.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Sensitives.nl.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw gegevens die door Sensitives.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Het recht op dataportabiliteit. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Sensitives.nl via e-mail. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar info@sensitives.nl. Na uitschrijving zullen we uw persoonsgegevens wissen, vernietigen of anonimiseren zodat deze niet terug te herleiden zijn naar uw persoonsgegevens.

Wijziging van deze Privacy verklaring

Sensitives.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.